MRM Food

Regulamin zamówień i dostaw

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG CATERINGU DIETETYCZNEGO FIT APETIT


§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez Anika Sp. z
o.o., z siedzibą w Warszawie, Obrzeżna 5F/21 REGON: 382849943, NIP: 5213860143,
KRS:0000776901, zwanym dalej „MRM Food”.


2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy
prawa polskiego.


§2 DEFINICJE
Usługi – Przygotowanie i dostarczanie przez MRM Foodt posiłków w zestawach w
ramach tzw. cateringu dietetycznego
Klient – Pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z Usług
§3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez
Klienta, jednym z wariantów dostępnych na stronie („Zestaw”):
2. Charakterystyka poszczególnych diet dostępna jest na stronie internetowej
3. Każda dieta z oferty MRM Food to zestaw kolejno 5 posiłków dziennie: śniadanie, drugie
śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja.
4. Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym
samoprzylepną etykietą, oraz kartką zawierającą informację o wartości energetycznej każdego
dania, jego makroskładnikach jak białka, tłuszcze i węglowodany. Posiłki dostarczane sa w
papierowej torbie oznaczonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem i informacją o znajdującej się
wewnątrz diecie.
5. Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia
określone są w cenniku MRM Food („Cennik”), dostępnym pod adresem www.mrmfood.pl.
§4 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę,
zamierzającą skorzystać z Usług („Zamawiający”):
1a Poprzez odpowiedni formularz, dostępny pod adresem dostępny przez 24h na dobę.
1b Mailowo poprzez wysłanie wiadomości e- mail na adres
2.Diety realizowane są od 24-48h roboczych od daty otrzymania zamówienia i potwierdzenia
wpłaty.
2a Zamówienia na poniedziałki przyjmowane są maksymalnie do piątku do godz. 17.00

3. Dostępne formy kontaktu to kontakt telefoniczny, mailowy
4. Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego
potwierdzenia otrzymania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail,
zawierającego: dane Klienta, numer Zamówienia, wybrany Wariant diety, adres dostawy, daty i
godziny poszczególnych dostaw i inne istotne dla danego Zamówienia informacje.
5. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dostarczenie potwierdzenia płatności
na adres mailowy
6. W przypadku nieprzestrzegania pkt. 4 klient nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia i
ubiegania się o zwrot należności.
7. Klient podczas składania zamówienia zobowiązany jest do podania swoich danych
osobowych, adresu do dostawy cateringu wraz z informacjami dodatkowymi dostępu do
wskazanego adresu (np. kod dostępu) oraz numeru telefonu.
8. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia,
Zamawiający zobowiązany jest poinformować MRM Food o wszelkich dolegliwościach
zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach,
wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
9. Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia – także z uwzględnieniem informacji, o których mowa
w ust. 8 powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności MRM Food za ewentualne
niekorzystne samopoczucie Klienta, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w
szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu MRM Food o pozostałych przyjmowanych przez
klienta płynach i produktach.
10. Istnieje możliwość wyłączenia poszczególnych produktów z diety. Wykluczenia płatne są
dodatkowo 7 zł/dzień w przypadku liczby do 3.  Każda dieta zawierająca wykluczenia musi być
uprzednio skonsultowana  z MRM Food. O możliwości wykluczenia danego produktu MRM Food
poinformuje Klienta droga mailowa wraz z informacją o dodatkowej kwocie do zapłaty. Dieta z
wykluczeniami jest traktowana jako dieta indywidualna.
11. OBSZAR DOSTAW: Diety dostarczane są bezpłatnie na terenie Warszawy, Bydgoszczy,
Częstochowy, Torunia, Gdyni, Gdańska, Sopotu, Łodzi, Poznania, Płocka, Wrocławia, Katowic,
Kielc, Lublina, Krakowa oraz w  strefach – Warszawa +10 km płatna dodatkowo 5 zł/dzień,
 Warszawa + 20 km – płatna dodatkowo 13 zł/dzień oraz lokalizacjach z terenu Aglomeracji
Śląskiej na podstawie indywidualnej wyceny.. Aby potwierdzić możliwośc dowozu pod wskazany
adres należy skontaktować się poprzez adres email: kontakt@mrmfood.pl. W przypadku
potwierdzenia możliwości dowozu pod wskazany adres wysłany zostanie mail z potwierdzeniem
oraz ewentualnym dodatkowym kosztem. Odpowiedź zostanie wysłana w przeciągu 24h od daty
otrzymania zapytania.
§5 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE
1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie przed jego realizacją na
podstawie potwierdzenia zamówienia w jeden z następujący sposob:
a przelewem online lub klasycznym przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu
Zamówienia rachunek bankowy dostępny również w stopce strony
2. MRM Food uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do otrzymania
należności za dane zamówienie.

§6 Dostawa
1. Klient ma możliwość podania preferowanych/ opcjonalnych godzin dostarczenia
zamówienia. Dostawca zastrzega sobie możliwość dostarczenia zamówienia w innych godzinach
niż preferowane przez klienta, zachowując przedział czasowy 24:00- 8:00
2. Dostawy realizowane są  w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku oraz w soboty –
zestawy weekendowe, z wyłączeniem dni świątecznych oraz terminów o których MRM Food
poinformuje Klienta poprzez platformę Internetową, portale społecznościowe, mailowo lub
poprzez informację na załączonych do diet Menu.
2. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia poprzez nieobecność osoby upoważnionej
do odbioru  lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz.13:00 dnia
poprzedzającego Dostawę, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot
Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do
domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub
zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
3. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Anika Sp. zoo
(np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub
uniemożliwienie dostawy, firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie cateringu, a
klientom nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie.
§7 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA
1. Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów
poszczególnych dostaw lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwila otrzymania
przez Klienta od MRM Food wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.
2. Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie
później niż do godz. 8:00 na 1 dzień roboczy przed planowaną datą anulowania zamówienia.
3. O chęci zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest
poinformować MRM Food telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod
adresem
4. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia
do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za
Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania. Zamówienie zostaje zawieszone do
wykorzystania w terminie 30 dni od daty anulacji.
5. W przypadku zmiany diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości,
klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 8:00 dnia poprzedzającego dostawę.
6. Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy w przypadku zmiany diety na tańszą w
trakcie trwania zamówienia.

§8 REKLAMACJE
1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym
Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji
(„Reklamacja") w terminie 24 h  od realizacji zamówienia. Zgłoszenia „Reklamacja" po upływie

tego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje dotyczące braku dostawy należy zgłaszać
maksymalnie do godz. 10:00 w dniu dostawy.
2. Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod
adresem:
3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia
przyjęcia reklamacji.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w przeciągu 7 dni roboczych od daty
otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.
5. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji MRM Food poinformuje Klienta o możliwości
wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie
się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.
6. W razie stwierdzenia przez MRM Food , iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z
uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, MRM Food poinformuje Klienta o
fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 7 dzień przedstawiając stosowne
uzasadnienie.
7. W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5 powyżej, braku możliwości
dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących
po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego
posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) MRM Food , który dostarczył Klientowi posiłek
lub posiłki celem wymiany, MRM Food należna będzie kwota odpowiadająca wartości
dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem
MRM Food.
§9 Promocje
Promocje organizowane przez MRM Food nie łączą się ze sobą, chyba, że jest to wyraźnie
napisane w warunkach.
§10 POLITYKA PRYWATNOŚCI
Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są
gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane,
ani udostępniane osobom trzecim i będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celach
realizacji zamówienia i celach marketingowych. Administratorem danych jest Konrad Wawrzeła,
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Anika Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie,
Obrzeżna 5F/21 REGON: 382849943, NIP: 5213860143, KRS:0000776901. Dostęp Klienta do
swoich danych osobowych oraz zmiana lub poprawienie jest prawem Klienta i można tego
dokonać poprzez kontakt mailowy. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne,
jednakże bez ich podania zrealizowanie zamówienia będzie utrudnione lub niemożliwe według
oczekiwań Klienta.
§11 REGULAMIN
1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na niniejszy regulamin.
2. Treść regulaminu może ulec zmianie bez uprzedzenia.